Algemene betalingsvoorwaarden Beweeg & Beleef

I. Beweeg & Beleef wil in haar algemene voorwaarde afspraken vastleggen die in een overeenkomst lastig zijn te verwoorden.

II. Beweeg & Beleef houdt zich bezig met individuele psychosociale hulpverlening in de ruimste zin van het woord.

III. Beweeg & Beleef is aangesloten bij diverse aan tuchtrecht onderworpen vakverenigingen. In aanvulling op de voorwaarden die gelden voor leden van deze vakverenigingen, gelden onderhavige algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle door Beweeg & Beleef aangegane overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn aangegaan.

IV. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Beweeg & Beleef en de cliënt.

V. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is Beweeg & Beleef gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

VI. Indien een cliënt de deelname of behandeling tussentijds wenst te beëindigen, bestaat er geen recht op restitutie en ontheft dit betrokkene niet van lopende betalingsverplichtingen. Beweeg & Beleef heeft het recht zonder opgave van redenen een behandeling of training te annuleren, weigeren of te staken, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

VII. De door Beweeg & Beleef aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

VIII. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt Beweeg & Beleef rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

IX. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan Beweeg & Beleef de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is Beweeg & Beleef gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

X. Bij een betalingsachterstand is Beweeg & Beleef gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Close Menu